Giới thiệu

Dự án “Bảo vệ tương lai“– Chiến lược mới nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy ở Việt Nam” do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng thực hiện với sự tài trợ bởi the French 5% Initiative (Quỹ Sáng kiến 5% của Chính phủ Pháp) thông qua Expertise France (Cơ quan Hỗ trợ Kỹ thuật Quốc tế Pháp).
Tính đến thời điểm hiện tại, đây là dự án đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hướng tới củng cố chất lượng can thiệp HIV trong nhóm người sử dụng ma túy từ 16 tới 24 tuổi thông qua các chiến lược sáng tạo.